Ochrana osobnych údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.      VYMEDZENIE POJMOV

1.1    Uniforma Kft.: Uniforma Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, sídlo: 1067 Budapest, Teréz körút 41., prízemie 6., IČO: 01-09-931618, DIČ: 11721246-2-42, e-mail: info@weddingdressoutlet.hu, telefón: +36 70 7752 070

1.2    Internetová stránka: www.weddingdressoutlet.hu.

1.3    Užívatelia: čitatelia, návštevníci, užívatelia Internetovej stránky všetky fyzické a právnické osoby, alebo iné právne subjekty, ktoré Internetovú stránku aspoň raz navštívia, prehliadnu si ju, registrujú sa na Internetovej stránke, zapíšu sa na e-spravodaj, alebo sa zúčastnia akejkoľvek súťaže, vyhlásenej spoločnosťou Uniforma Kft. na Internetovej stránke alebo inde (ďalej spolu: ”Používanie”).

1.4       Klienti: Klienti, zákazníci, predajcovia, obchodní partneri, ktorí sú so spoločnosťou Uniforma Kft. v zmluvnom právnom vzťahu na základe zmluvy o prenájme svadobných šiat, šiat na stužkovú, na záverečný ples tanečného kurzu, spoločenských a plesových šiat, doplnkov, zmluvy o prenájme tanečných šiat, skupinovej zmluvy o prenájme tanečných šiat, Kúpna zmluva o použité alebo o nové šaty, alebo inej podobnej zmluvy (ďalej len: ”Zmluvy”)

1.5       ZOOÚ: tieto zásady ochrany osobných údajov

1.6       Osobný údaj: údaj, ktorý je možné dať do súvislosti s fyzickou osobou Užívateľa alebo Klienta, so zvláštnym dôrazom na celé meno dotknutej osoby, uvedené v občianskom preukaze, identifikačný údaj, vhodný na identifikáciu osoby, meno matky, miesto a dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo, iné údaje, vhodné na udržovanie kontaktu elektronickou cestou, ako aj záver, týkajúci sa dotknutej osoby, ktorý sa dá z týchto údajov vyvodiť.

1.7       Iný údaj: údaj, ktorý je možné dať do súvislosti s právnickou osobou a iným právnym subjektom Užívateľa alebo Klienta, ktorý nie je fyzickou osobou, so zvláštnym dôrazom na názov firmy, alebo iný názov, IČO, DIČ, alebo iný údaj, vhodný na identifikáciu, adresa sídla, údaje zástupcu alebo kontaktnej osoby, e-mailová adresa, telefónne číslo, iné údaje, vhodné na udržovanie kontaktu elektronickou cestou, ako aj záver, týkajúci sa dotknutého subjektu, ktorý sa dá z týchto údajov vyvodiť.

1.8       Údaj: súhrn osobných údajov a iných údajov

1.9       Spracovanie osobných údajov: za spracovanie osobných údajov sa považuje akákoľvek operácia, alebo súbor operácií, vykonávaných na údajoch alebo s údajmi, so zvláštnym dôrazom na zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, využívanie, vyhľadávanie, prenos, zladenie alebo kombinovanie, blokovanie, vymazanie a likvidáciu, ako aj zabránenie ďalšiemu využívaniu údajov.

1.10     Rozhodnutie NAIH (Národný úrad pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií): Národný úrad pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií vo vyššie uvedenom rozhodnutí registroval spoločnosť Uniforma Kft. ako správcu údajov pod číslom NAIH-64869/2013.

1.11     Súhlas: dobrovoľný a rozhodný prejav vôle Užívateľa, na základe primeraných informácií, ktorým dáva svoj jednoznačný súhlas s rozsiahlym spracovaním svojich osobných údajov, alebo súhlas na jednotlivé operácie spracovania údajov.   Za primerané informácie sa považuje zverejnenie týchto ZOOÚ na internetovej stránke a zverejnenie zmeny ZOOÚ v súlade s bodom 2.4 týchto ZOOÚ.

2.      VŠEOBECNÉ USTANOVENIA, PLATNOSŤ ZOOÚ

2.1              Tieto ZOOÚ   obsahujú pravidlá spracovania, využívania, uchovávania Údajov Klientov (= Spracovanie údajov).

2.2       Prevádzkovateľom internetovej stránky je spoločnosť Uniforma Kft. Spoločnosť Uniforma Kft. je v Maďarsku zákonne registrovaná hospodárska spoločnosť, ktorá sa zaoberá predovšetkým predajom a prenájmom svadobných šiat, spoločenských a plesových šiat, šiat na stužkovú, šiat na záverečný ples tanečného kurzu, šiat ponúknutých na predaj, tanečných šiat a doplnkov. Spoločnosť Uniforma Kft. prevádzkuje salóny na nižšie uvedených adresách: 1067 Budapest, Teréz körút 41., prízemie 5., 1067 Budapest, Teréz körút 41., prízemie 6., 1067 Budapest, Teréz körút 41. prízemie 4., 1067 Budapest, Teréz körút 33., prízemie 4, 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 48. prízemie. číslo 1.

2.3       V záujme dodržiavania ústavných práv o Ochrane osobných údajov je účelom týchto ZOOÚ definovanie princípov a pravidiel týkajúcich sa Ochrany osobných údajov. Tieto ZOOÚ nadobudnú platnosť v deň nadobudnutia platnosti. Deň nadobudnutia platnosti je deň zverejnenia týchto ZOOÚ na Internetovej stránke, to jest 20. apríl 2016. Ustanovenie ZOOÚ platia odo dňa nadobudnutia platnosti pre všetkých Užívateľov a Klientov.

2.4       Spoločnosť Uniforma Kft. Si vyhradzuje právo na zmenu ZOOÚ. Spoločnosť Uniforma Kft. zaistí, aby boli ZOOÚ na Internetovej stránke nepretržite dostupné. ZOOÚ musia v každom prípade obsahovať dátum nadobudnutia platnosti.  Všetci Užívatelia a Klienti súhlasia s tým, že pre Spracovanie údajov platia ZOOÚ, platné v deň Spracovania údajov. V prípade zmeny ZOOÚ je spoločnosť Uniforma Kft. Povinná dobre viditeľným spôsobom označiť zmeny v texte ZOOÚ a uviesť deň nadobudnutia platnosti zmien.

2.5       Užívateľ Používaním, Klient podpisom niektorej zo Zmlúv potvrdzuje, že si ustanovenia ZOOÚ prečítal, porozumel im a prijal ich.

3.      POUKAZ NA PRÁVNE PREDPISY

3.1       Tieto ZOOÚ boli vypracované v súlade s maďarskými právnymi predpismi so zvláštnym zreteľom na zákon CXII. z roku 2011 o informačnom sebaurčení a o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len:  ”Zákon o ochrane osobných údajov”), na zákon CXIX. z roku 1995 o spracúvaní údajov mien a adries na účely prieskumu a priameho marketingu, na zákon VI. z roku 1998 o prijatí dohovoru o ochrane jedincov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov  prijatom v Štrasburgu 28. januára 1981, zákon CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodných službách a o niektorých otázkach týkajúcich sa služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou, ako aj na zákon V. z roku 2013 o Občianskom zákonníku (ďalej len:”OZ.”, ďalej spolu len: ”Právne predpisy”). Pre otázky týmito ZOOÚ neupravené platia Právne predpisy a iné maďarské právne predpisy, platné v deň Užívania alebo uzatvorenia Zmluvy.

4.      ZÁSADY SPRACOVANIA ÚDAJOV

4.1       Bezpečnosť spracovania osobných údajov: Spoločnosť Uniforma Kft. spracúva osobné údaje dôverne a rešpektuje právo Užívateľov a Klientov na informačné sebaurčenie. Spoločnosť Uniforma Kft. prijme všetky technické a organizačné opatrenia a v týchto ZOOÚ vytvorí procesné pravidlá, potrebné pre presadenie kogentných právnych noriem, uvedených v Právnych predpisoch.  Právo na spracovanie dát majú výhradne majitelia spoločnosti Uniforma Kft., jej vedúci úradníci a zamestnanci, ktorí sú v pracovnom pomere so spoločnosťou Uniforma Kft. - alebo v prípade zvláštnej klauzuly zmluvy - osoby spoločnosťou poverené alebo jej (sub)dodávateľ.  V posledných dvoch spomenutých prípadoch je potrebné aby sa zmluvná strana, uzatvárajúca zmluvu so spoločnosťou Uniforma Kft., tak v mandátnej zmluve, ako aj v (sub)dodávateľskej zmluve zaviazala dodržiavať ustanovenia týchto ZOOÚ a v prípade ich porušenia vyvodiť príslušné právne dôsledky. Spoločnosť Uniforma Kft. pri spracúvaní údajov nevyužíva spracovateľa údajov.

4.2       Právny základ spracovania osobných údajov: Spracovanie osobných údajov sa uskutoční iba so súhlasom Užívateľa alebo Klienta alebo v prípade Právnym(i) predpisom(i) uloženého povinného poskytovania údajov. Spoločnosť Uniforma Kft. ňou spracúvané údaje - s výnimkou prípadov nariadeného povinného poskytovania údajov úradom alebo iným štátnym orgánom - poskytne tretím osobám iba s predchádzajúcim súhlasom Užívateľa alebo Klienta. Pred splnením jednotlivých úradných požiadaviek na poskytnutie údajov spoločnosť Uniforma Kft. každú žiadosť o poskytnutie osobných údajov jednotlivo prešetrí z hľadiska existencie právneho základu, povinnosti poskytnutia údajov, ako aj z hľadiska právnej podloženosti žiadosti o vydanie údajov ohľadne všetkých požadovaných údajov.   

4.3       Priradenosť spracovania osobných údajov k cieľu: Spracovanie osobných údajov je možné iba s konkrétnym cieľom, za účelom výkonu práva a plnenia povinností. Spracovanie osobných údajov musí počas všetkých úkonov spracúvania údajov zodpovedať jeho cieľu. Spracovať možno iba Osobný údaj, bezpodmienečne nutný na realizovanie cieľa Spracovania osobných údajov, Osobný údaj na tento cieľ vhodný, iba v miere a do termínu realizácie cieľa.

4.4       Účel spracovania osobných údajov: účelom Spracovania osobných údajov je výkon všetkých práv a povinností spoločnosťou Uniforma Kft. voči Užívateľom a Klientom, vyplývajúcich z právnych predpisov alebo z niektorej Zmluvy, identifikovanie Užívateľov a Klientov, ich vzájomné rozlíšenie, ďalej využívanie údajov Užívateľov ako aj Klientov na štatistické účely a počas reklamnej činnosti, tiež zasielanie reklamných správ Užívateľom ako aj Klientom, a kontrola úrovne služieb, poskytovaných spoločnosťou Uniforma Kft. Užívateľom a Klientom. 

4.5       Uchovávanie osobných údajov: Spoločnosť Uniforma Kft. prijme všetky technické a organizačné opatrenia, potrebné na bezpečné uchovávanie Osobných údajov, na zabránenie ich použitiu tretími osobami so zvláštnym dôrazom na zabránenie prístupu k nim, neoprávnenému prenosu, zverejneniu, zmene alebo vymazaniu.

4.6       Poskytovanie informácií Užívateľovi, respektíve Klientovi: Na žiadosť Užívateľa, respektíve Klienta poskytuje spoločnosť Uniforma Kft. Výhradne e-mailom informácie Užívateľom, respektíve Klientom o účele, právnom základe, dobe trvania spracúvania ich Osobných údajov, o činnosti súvisiacej so Spracúvaním údajov, ďalej - v prípade prenosu dotknutého Údaja - o právnom základe a adresátovi prenášaného údaja.  Užívateľ, respektíve Klient berie na vedomie, že spoločnosť Uniforma Kft, nie je povinná ani oprávnená poskytnúť Osobný údaj iného Užívateľa alebo Klienta tretej strane Užívateľa, Klienta alebo tretej osobe, ktorá nie je považovaná ani za Užívateľa, ani za Klienta - s výnimkou prípadov poskytovania údajov štátnym úradom.

4.7       Voľné spracúvanie osobných údajov: Všetci Užívatelia a Klienti berú na vedomie, že spoločnosť Uniforma Kft. je oprávnená tzv. voľne prístupné Osobné údaje Užívateľa, respektíve Klienta, to jest osobné údaje, prístupné vo verejných štátnych alebo iných databázach, spracúvať voľne, bez povolenia Užívateľa. 

5.      SPRACÚVANIE ÚDAJOV

5.1       Spoločnosť Uniforma Kft. v záujme individuálne upravenej obsluhy ukladá na počítači Užívateľov súbory (tzv. „cookies“). Účelom cookies je zaisťovanie fungovania danej stránky na čo najvyššej úrovni, vytvorenie čo najlepšej užívateľskej skúsenosti, jej personalizácia, ako aj zber informácií súvisiacich s používaním stránky. Niektoré cookies sú iba prechodné a zmiznú potom, čo Užívateľ zavrie používaný prehliadač, existujú však aj trvalé verzie, ktoré sú po istý čas uložené na počítači. Cookies môže Užívateľ zo svojho počítača vymazať, respektíve môže prehliadač nastaviť tak, aby používanie cookies zakázal. Pokiaľ sa rozhodne pre zákaz/vymazanie niekoľkých alebo všetkých cookies - čo nastavením prehliadača môže kedykoľvek urobiť - zmení tak fungovanie internetovej stránky, čo sa bude týkať aj ostatných používateľov jeho počítača.  Zákazom používania cookies Užívateľ berie na vedomie, že bez cookies nie je daná stránka, ako ani fungovanie jednotlivých funkcií stránky plnohodnotné. 

Spoločnosť Uniforma Kft. používa na meranie výkonu stránky prostriedok, pomocou ktorého internetovú stránku neustále rozvíja a vylepšuje. Pomocou týchto cookies analyzuje fungovanie internetovej stránky a počas používania stránky uloží všeobecnú reláciu (zvlášť, nie však výhradne tie, ktoré sú potrebné na rezerváciu termínu, žiadosti o ponuku, teda na všetky viacstupňové procesy) a napomáha pripojenie sa na pluginy sociálnych médií.    Údaje, technicky zaznamenané počas prevádzky systémov: údaje prihláseného počítača Užívateľa, generované počas používania služby, ktoré systém Spracovateľa osobných údajov zaznamenáva ako automatický výsledok technických procesov. Automaticky zaznamenané údaje systém bez zvláštneho prehlásenia alebo aktu Užívateľa pri vstupe, respektíve pri výstupe, automaticky zapisuje.  K Údajom má prístup výhradne Spracovateľ údajov.

5.2       Užívatelia berú na vedomie, že určitý obsah, funkcie, súťaže atď. na internetovej stránke sú dostupné iba pre registrovaných užívateľov. Užívateľ musí pri registrácii povinne zadať nasledujúce Údaje: miesto Užívania (štát), e-mailovú adresu, priezvisko a krstné meno Užívateľa (ďalej len: ”Povinné údaje”). Užívateľ registráciou na Internetovej stránke automaticky dáva svoj súhlas na Spracovanie osobných údajov. Registrácia je možná iba so zadaním Povinných údajov, preto Užívateľ berie na vedomie, že pokiaľ nezadá všetky povinné údaje, registrácia bude neúspešná.  Užívateľ môže počas registrácie dobrovoľne zadať nasledujúce údaje: trvalá adresa, jazyk, telefónne číslo (mobil, respektíve pevná linka), meno matky, pracovisko, pracovné zaradenie, vzdelanie, odbornosť, oblasti záujmu, názov firmy alebo iný názov, IČO, DIČ, alebo iný údaj, vhodný na identifikáciu, adresa sídla, údaje zástupcu alebo kontaktnej osoby, e-mailová adresa, telefónne číslo, iné údaje, vhodné na udržovanie kontaktu elektronickou cestou (ďalej len: ”Citlivé osobné údaje”). Zadanie Citlivých osobných údajov slúži na zasielanie e-spravodajov, vypracovávanie štatistických výkazov, ako aj na vytvorenie cielenejších marketingových materiálov, pre spracúvanie Citlivých osobných údajov platia tak isto ustanovenia platné pre Spracovanie osobných údajov.  Užívateľ môže zadať ľubovoľný počet Citlivých osobných údajov.

5.3       Pri uzatvorení niektorej zo Zmlúv sú Povinné údaje nasledujúce: celé meno, priezvisko a krstné meno Klienta, uvedené v občianskom preukaze, číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo.

5.4       V prípade Užívania, viazaného na registráciu, môže Užívateľ svoje Údaje kedykoľvek zmeniť alebo vymazať v bode menu Prihlásiť, v sekcii „Vlastný profil“ . Doba trvania Spracovania osobných údajov v tomto prípade trvá do vymazania registrácie, Užívateľ však berie na vedomie, že jeho Osobné údaje môže spoločnosť Uniforma Kft. výhradne na vlastné štatistické a marketingové účely aj naďalej používať.

5.5       Užívateľ má možnosť prihlásiť sa na odber e-spravodaja. Užívateľ prihlásením sa na odber e-spravodaja dáva svoj súhlas na Spracovanie údajov.  Pri prihlásení sa musí užívateľ povinne zadať Povinné údaje, okrem nich môže zadať aj Citlivé osobné údaje, alebo ktorýkoľvek z Citlivých osobných údajov.

5.6       Užívateľ môže svoje údaje, zadané pri prihlasovaní sa na e-spravodaj, kedykoľvek zmeniť, respektíve sa môže z e-spravodaja definitívne odhlásiť kliknutím na gombík „Odhlásiť e-spravodaj“. Doba trvania Spracovania osobných údajov trvá do odhlásenia e-spravodaja, Užívateľ však berie na vedomie, že jeho Osobné údaje môže spoločnosť Uniforma Kft. výhradne na vlastné štatistické a marketingové účely aj naďalej používať

6.      RÔZNE USTANOVENIA

6.1       Pre výklad týchto ZOOÚ je smerodajné maďarské právo.

6.2       Neplatnosť ktoréhokoľvek z ustanovení týchto ZOOÚ neovplyvňuje platnosť ďalších častí ZOOÚ.

V prípade akéhokoľvek právneho sporu, vzniknutého medzi Užívateľom alebo Klientom a spoločnosťou Uniforma Kft. v súvislosti so spracovaním osobných údajov alebo s obsahom týchto ZOOÚ má výhradnú príslušnosť obvodný súd Budai Központi Kerületi Bíróság, respektíve súdny tribunál Székesfehérvári Törvényszék.

 

V Budapešti, 20. apríla 2016

 

Dátum spísania týchto ZOOÚ a ich vstúpenia do platnosti: 20. apríla 2016

Tieto ZOOÚ vypracoval Dr. Nagy Attila Advokátska kancelária MBA (1088 Budapest, Bródy Sándor utca 2., II. poschodie 11.)